Unit 5-中期检查-知识结构图绘制

项目学习进展至中期,同学们都有哪些收获呢?

为了了解同学们在项目学习中期所学习到的知识,对同学们的中期学习情况进行评价,请同学们每个人都根据通过项目学习所学到的知识来绘制知识结构图。

因为每个人都是独特的,每个人的知识加工和知识呈现方式是不一样的,所以请各小组的每个成员在属于各组的帖子中提交自己绘制的知识结构图。欢迎大家在讨论区交流讨论~

话题列表。显示 14 /14个话题
状态 话题 小组 发起人 最新帖子 降序 回帖 设置
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
20172821024陈丰慧的头像
20172821024陈丰慧
3
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
20172821011温慧娴的头像
20172821011温慧娴
5
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
20172821042李锶婷的头像
20172821042李锶婷
6
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
20172821010杨敏琳的头像
20172821010杨敏琳
6
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
20172821027陈晶晶的头像
20172821027陈晶晶
10
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
20172821026梁艺仟的头像
20172821026梁艺仟
4
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
20172821057黄瑞妮的头像
20172821057黄瑞妮
1
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
20172821012周妍的头像
20172821012周妍
5
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
20172821036邓施颖的头像
20172821036邓施颖
3
AT小组
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
20172821030马悦琳的头像
20172821030马悦琳
4
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
20172821008沈雯瑶的头像
20172821008沈雯瑶
1
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
20172821054伍权衡的头像
20172821054伍权衡
1
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
0
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
2016020776胡雨晗的头像
2016020776胡雨晗
0