Unit 4-活动6:上网查找可用于评价视频材料的评价量规

      以个人或小组为单位(小组合作请注明小组名称),利用网络技术,查找并整理制作一份可以用于视频材料评价的评价量规,发到本讨论区中,并与班级同学交流。

(要求每个同学或小组至少发表一个主贴并回复其他一个同学或小组的帖子)

 

List of discussions. Showing 7 of 7 discussions
Status Discussion Started by Last post Descending Replies Actions
AT
Picture of 李姝婷 20172821006
李姝婷 20172821006
Picture of 黄婕 20172821046
黄婕 20172821046
4
Picture of 陈晶晶 20172821027
陈晶晶 20172821027
Picture of 黄婕 20172821046
黄婕 20172821046
2
Picture of 钟倩怡 20172831001
钟倩怡 20172831001
Picture of 郑丽文 20172821056
郑丽文 20172821056
1
Picture of 廖晓玲 20172821051
廖晓玲 20172821051
Picture of 廖晓玲 20172821051
廖晓玲 20172821051
0
Picture of 万芷芊 20172821037
万芷芊 20172821037
Picture of 彭纪蕾 20172821017
彭纪蕾 20172821017
1
Picture of 黄斯祺 20172821002
黄斯祺 20172821002
Picture of 万芷芊 20172821037
万芷芊 20172821037
1
Picture of 尤美玲 20172821034
尤美玲 20172821034
Picture of 尤美玲 20172821034
尤美玲 20172821034
0