Activity 1: 思考与讨论 (Teacher-facilitated)

Activity1思考题

回复: Activity1思考题

20172421132姚辰 -
回帖数: 0
内容清晰,思路明确。请问第四点如何具体的把教学设计写的实用,灵变性。是指一个环节可用多种方法教学吗?